Ons span

Eljada Nasorg se toegewyde span is saamgestel om alle aspekte van intellektuele gestremdhede te hanteer en bestaan uit die volgende beroepsgroepe. Dienslewering by Eljada Nasorg fokus op bevordering en handhawing van persone met intellektuele gestremdhede se volle potensiaal.

Ons streef daarna om ondersteuning te bied sodat kliënte selfstandige en volwaardige lede van die gemeenskap kan wees. Dit is daarom belangrik dat hulle ´n integrale deel van die gemeenskap bly.

Span

Wilma Lemmer

Bestuurder

Wilma Lemmer

Admin team

Administratiewe Assistente

Linda Le Roux
Sandra Neuwenysch

Instructors

Instrukteurs

Agter: Heida Botha, Drien Abrahams, Meryna Oosthuizen

Voor: Marlien Volschenk en Rensie Prins

House mothers

Huismoeders

Agter: Melanita Katts, Eunicè Thiart, Sylvia Kriel

Voor: Marilyn Le Roux en Aroma Ellis

Medical team

Mediese Personeel: Dagskof 1

Voor: Sr Truida Steyl en
Lucinda Hamad

Agter: Edna Delport en Cecèrah Toua

Medical team

Mediese Personeel: Dagskof 2

Voor: Rose Cowley en Lydia Esau

Agter: Rose Isaac en Stafv. Samantha Martin

Medical team

Mediese Personeel: Nagskof 1

Magrieta Ceaser en Peter-John Pietersen

Medical team

Mediese Personeel: Nagskof 2

Michelle Sebastian en Bettie Beukes

General assistants

Algemene Assistente

Agter: Marcella De Laan

Voor: Aletta Jullies en Maria Africa

Washing team

Washuis | Linne

Agter: Angeline Theyse

Voor: Eloïse Daniëls, Jeanette Kruger en Sanna September

Building managers

Geboue | Terrein

Agter: Patrick Pietersen

Voor:
Piet Fortuin en Gert Stuurman

Beheerraad

 • Voorsitter:  Mev A Germs
 • Vise-Voorsitter:  Mnr LP Tait
 • Tesourier: Vakant

Lede met portefeuljes:

 • Ombudspersoon: Louis Oosthuizen
 • Ontwikkeling:  Mev M Piedt
 • Versorging:  Ds CJ Maarman
 • Mediese Sorg:  Ds GD van Schalkwyk
 • Personeelaangeleenthede:  Mnr LP Tait
 • Huishoudelike aangeleenthede:
  Mev EH Du Preez

Ander:

 • Lid van Beheerraad
 • Ds MS Janse van Rensburg
 • Lid van Oudtshoorn Munisipale Raad
 • Mnr LPO Wagenaar
 • Mnr H Human

Vakkundige / multidissiplinêre komitee

 • Psigiatriese verpleegkundige
 • Senior huismoeder
 • Senior instrukteur
 • Bestuurder

Werknemers

 • Bestuurder
 • Verpleegpersoneel
 • Instrukteurs
 • Huismoeders
 • Administratiewe personeel
 • Washuis / linne personeel
 • Kombuispersoneel / feedem kontrakteur
 • Algemene assistente / skoonmakers
 • Geboue en terreinpersoneel

Vrywilligers

Dienste deur vrywilligers vorm ´n noodsaaklike deel van die program. Hulle word voortdurend gewerf om spesifieke take in die program uit te voer. U is welkom om ons te kontak indien u as vrywilliger diens wil doen.

Medical Team